Zásady spracúvania osobných údajov – Grgyaprdy.sk

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí.  Od 1.1.2022 vrátane sú vaše osobné údaje spracované v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Vašim osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifikých pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

Počas vašej návštevy našej stránky www.grgyaprdy.sk sú z technických dôvodov zaznamenávané IP adresy, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

Naše systémy používajú cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť obsahu blogu ako aj vašim záujmom. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači, vzhľadom na skutočnosť, že ide o váš osobný údaj. Tiež môžete namietať proti použitiu cookies tým, že nám vašu námietku napíšete na e-mail: ahoj@grgyaprdy.sk

Ak vaše osobné údaje zadáte dobrovoľne do kontaktného formulára, uchováme vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu pre spätný kontakt alebo zasielane noviniek z nášho blogu.

Pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie,  štrukturovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebi iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je: Mgr. Zdenka Hofericova, ahoj@grgyaprdy.sk 0903 203 655 .

Osobné údaje zadávané v žiadosti o novinky a tipy zo sveta rodičovstva

e-mail: ak ste vyjadrili výslovný súhlas so zasielaním noviniek zo sveta rodičovstva, váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať e-mailom na ahoj@grgyaprdy.sk = právny základ váš súhlas, ktorý je u nás uložený.

Kontaktný formulár: e-mail spracovaný len za účelom spätného kontaktovania vašej osoby a zodpovedania vašich otázok (s výnimkou ak sa výslovne prihlásite aj na odber newsletter.) Právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa = záujem zodpovedať vám otázky zo sveta zdravého životného štýlu efresh.sk. Proti môjmu oprávnenému záujmu môžete namietať e-mailom na ahoj@grgyaprdy.sk.

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 3 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne,  archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie som osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie Vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov. S vylepšením technológií vylepšujeme aj tieto bezpečnostné systémy. naše webové stránky sú vybavené zabezpečeným protokolom https://;.

Zoznamy našich čitateľov v listinnej podobe nie sú uložené.

Ak by náhodou naše systémy boli napadnuté hackerským útokom, či inak by bol náš systém napadnutý a vznila by čo i len hrozba úniku dát, budete do 72 hodín informovaní našou podporou o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budemee komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR – s Úradom na ochranu osobných údajov.

Ako dotknutá osoba, t.j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracuvávajú – máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva.

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je: Mgr. Zdenka Hofericová.

Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracúvame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne na e-mail.

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávností / neúplností.

Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – t.j. po poskytnutí plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy a ukončení čerpania produktov cez prístupové heslá „právo na zabudnutie“ = právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho udelenie: buď kliknete na tlačidlo odhlásiť v e-mailovej kampani alebo nám napíšete na kontaktný email: ahoj@grgyaprdy.sk .

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín a vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou prešlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí dominujú na trhu a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú bezpečnosť vašich údajov ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálnej miery ošetrené.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé od našich. Z tohto dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je mojou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktuje ma na ahoj@grgyaprdy.sk.

Tieto podmienky sú platné od 28.02.2023.